Baskıdaki Makaleler | Online First
[ÖZGÜN MAKALE] Aleksitimi ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide savunma mekanizmaları ve içgörünün aracı rolü
Mediating role of insight and defense mechanisms in relationship between alexithymia and psychological symptoms
Yıldız Bilge, Yusuf Bilge 
Geliş tarihi: 11.04.2020, Kabul tarihi: 10.07.2020, Online yayımlanma tarihi: 01.12.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000029

Özet | Abstract

TR
Bu çalışmanın amacı psikolojik belirtilerle aleksitimi, savunma mekanizmaları ve içgörü değişkenleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi ve aleksitimi ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide savunma mekanizmalarının ve içgörünün aracı rolünün incelenmesidir. Yaş aralığı 18- 55 (Ort.= 32.28, SS. = 7.76) olan 125’i kadın (%41.9) ve 173’ü erkek (%58.1) olmak üzere toplam 298 kişinin katıldığı çalışma, kesitsel bir tarama çalışmasıdır. Aleksitimi, içgörü, immatür ve nevrotik savunmalar ile bütün psikolojik belirtiler birbirleriyle pozitif yönde anlamlı korelasyonlar gösterirken; matür savunmalar ve kendine yansıtma değişkenlerinin psikolojik belirtilerle çok zayıf veya anlamsız ilişkiler içinde olduğu tespit edilmiştir. Aleksitimi ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide içgörü ve savunma mekanizmalarının birlikte çoklu aracı etkisi bulunmazken; tek başına immatür savunmaların somatizasyon, obsesif- kompulsif bozukluk, depresyon, anksiyete ve fobik anksiyetede ve içgörünün ise obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyete ve fobik anksiyetede kısmi aracılık etkisinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular aleksitimi puanı arttıkça psikolojik belirtilerin arttığını ve bu pozitif ilişkide savunma mekanizmalarının pozitif, içgörünün ise negatif yönde bir aracılık rolünün olduğunu göstermektedir. Ayrıca psikopatolojiyle ilişkili değişkenlere aracılık eden değişkenlerin araştırılmasının psikopatolojinin anlaşılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
EN
The aim of this study was to determine the relationship between psychological symptoms and alexithymia, defense mechanisms and insight variables, and to examine the mediating role of defense mechanisms and insight in the relationship between alexithymia and psychological symptoms. Participating in a total of 298 individuals [125 females (41.9%) and 173 males (58.1%), aged between 18 and 55 (M.= 32.28, SD.= 7.76)], the study was a cross- sectional screening study. While alexithymia, insight, immature and neurotic defenses and all psychological symptoms showed significant positive correlations with each other, it was fixed that the mature defenses and self- reflection variables had a very weak and meaningless relationship with psychological symptoms. In the relationship between alexithymia and psychological symptoms, insight, and defense mechanisms do not have multiple mediator effects. While the immature defenses alone have significant mediation effects in somatization, obsessive- compulsive disorder, depression, anxiety, and phobic anxiety, and insight alone has significant mediation effects in obsessive- compulsive disorder, anxiety and phobic anxiety. The results showed that psychological symptoms increased as alexithymia score increased and that defense mechanisms had a positive and insight had a negative mediation role in this positive relationship. In addition, it is thought that investigating the variables that mediate the variables associated with the pathology might contribute to the understanding of psychopathology.

Notlar Tam Metin (PDF)

[OLGU SUNUMU] Akademik erteleme sorunlarının psikanalitik kendilik psikolojisi açısından incelenmesi: Bir vaka çalışması
Investigation of academic procrastination problems from the perspective of psychoanalytic self-psychology: A case study
Kutlu Kağan Türkarslan, Deniz Canel Çınarbaş 
Geliş tarihi: 15.06.2020, Kabul tarihi: 14.07.2020, Online yayımlanma tarihi: 01.12.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000030

Özet | Abstract

TR
Günümüzde pek çok öğrencinin temel sorunlarından biri olan akademik erteleme davranışı, kökeninde çok çeşitli etmenlerin bulunduğu sorunsal bir olgudur. Akademik ertelemenin; akademik başarı, genel not ortalaması, final sınav notları, özsaygı ve öz yeterlilik hisleri gibi değişkenler ile olumsuz bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. Genel olarak erteleme davranışlarının öz-kontrol zorluklarından ve yapılacak görevin caydırıcılığından kaynaklı olduğunu düşünülmektedir. Ancak araştırmacılar bu etkenlere yönelik müdahalelerin her zaman istenilen başarıyı sağlayamadığını belirtmişlerdir. Psikodinamik yaklaşımı benimseyen araştırmacılar ve klinisyenler ise zihinsel çatışmaların erteleme davranışlarında oynadığı rolleri ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Güncel alanyazın erteleme davranışlarının duygudurum ve özsaygı düzenlemede yaşanan sorunlardan kaynaklanıyor olabileceğini belirtmektedir. Bu çalışmada akademik erteleme şikâyeti olan bir üniversite öğrencisi ile yürütülen psikoterapi süreci aktarılmıştır. Psikoterapi süreci ve kuramsal tartışmalar, Heinz Kohut’un psikanalitik kendilik psikolojisi yaklaşımı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Psikanalitik kendilik psikolojisi, modern psikanalitik kuramlardan bir tanesi olmakla beraber psikanalizin odağındaki dinamik çatışmalara yönelik vurguyu, kişinin özsaygısını düzenlemek ve kendiliğini ortaya çıkarmakta yaşadığı zorluklara kaydırmaktadır. Bu makalede öncelikli olarak erteleme ile ilgili genel ve klinik alanyazın gözden geçirilmiş, daha sonra uygulanan psikoterapi yaklaşımının kuramsal altyapısı anlatılmış ve son olarak vaka, büyüklenmeci kendilik ve ülküleştirme aktarımları gibi psikanalitik kendilik psikolojisi kavramları üzerinden incelenerek tartışılmıştır.
EN
The phenomenon of academic procrastination, which is one of the major problems of the students nowadays, derives from many different factors. It is well known that there is a negative relationship between academic procrastination and academic success, grade point average, final exam scores, and the sense of self-esteem and self-efficacy. It is generally accepted that procrastination is a result of difficulties in self-control and task aversiveness. On the other hand, researchers and clinicians in the psychodynamic approach stress the role of procrastination in mental conflicts. Current literature shows that academic procrastination behaviors can stem from affect and self-esteem regulation problems. In this case study, the psychotherapy process of an academic procrastinator university student, which was conducted with the perspective of Heinz Kohut’s psychoanalytic self-psychology, was introduced. Being one of the modern psychoanalytic theories, psychoanalytic self-psychology shifts the emphasis from dynamic conflicts in psychoanalysis to difficulties in self-esteem regulation and self-actualization. In this article, general and clinical literature on procrastination was reviewed, then the theoretical background of the psychotherapy was represented, and finally, the case was analyzed and discussed in this context.

Notlar Tam Metin (PDF)

[DERLEME] Bağlanmanın nesiller arası aktarımını açıklayan güncel yaklaşımlar: Ebeveyn mentalizasyon kapasitesi
The recent perspectives on the intergenerational transmission of attachment: Parental reflective functioning
Yasemin Kahya
Geliş tarihi: 13.06.2020, Kabul tarihi: 18.08.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000032

Özet | Abstract

TR
Güncel metaanaliz çalışmaları, bağlanmanın nesiller arası aktarımının görgül destek alan bir olgu olduğunu göstermeye devam etmektedir. Alanyazında, ebeveynin bağlanma temsillerinin bebeğin bağlanma organizasyonuna aktarımı, genellikle ebeveyn duyarlığı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Öte yandan, bağlanmanın nesiller arası aktarımında ebeveyn duyarlığı tarafından açıklanan varyans düşük olduğu için alanyazın aktarımda boşluğa dikkat çekmektedir. Bu çerçevede mevcut makalenin amacı, bağlanmanın nesiller arası aktarımı olgusuna yönelik güncel yaklaşımları derlemektir. Bu amaç dahilinde alanyazında yer alan çalışmaların sistematik olmayan şekilde taraması yürütülmüş ve klasik ile güncel bağlanma çalışmalarına yer verilmiştir. Gözden geçirilen alanyazın, bağlanmanın nesiller arası aktarımını açıklayan çalışmaların ebeveyn duyarlığı incelemelerinin ötesine gitmeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, ebeveyn mentalizasyon kapasitesi, bağlanmanın nesiller arası aktarımını açıklamak için ön plana çıkan değişkenler arasında yer almaktadır. Ancak, alanyazındaki çalışmaların bağlanmanın nesiller arası aktarımını hem ebeveyn duyarlığı hem de ebeveyn mentalizasyon kapasitesi ile bir arada incelemede sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, aktarımı ebeveyn duyarlığı ve mentalizasyon kapasitesi çerçevesinde inceleyen çalışmalar, genel olarak etkileşimdeki görünür davranışlara, yani bebeğin doğrudan ne deneyimlediğini gösteren etkileşim incelemelerine, odaklanmakta sınırlı kalmaktadır. Sonuç olarak mevcut derleme, aracı ve düzenleyici değişkenler açısından bağlanmanın nesiller arası aktarımını inceleyen modellerin kapsamının genişlemesi gerektiğine ışık tutmaktadır. Uygulamaya yönelik doğurgular, ebeveyn-bebek arasındaki etkileşimlerin niteliğine ve ebeveyn mentalizasyon kapasitesine odaklanan müdahale çalışmalarının, güvensiz bağlanmanın nesiller arası aktarımını önleyebileceğine işaret etmektedir.
EN
The recent meta-analytic work continued providing evidence on the intergenerational transmission of attachment. In the literature, the intergenerational transmission of attachment has been generally explained by parental sensitivity. On the other side, gap in the intergenerational transmission of attachment has been highlighted since the explained variance by parental sensitivity is low. In this regard, the purpose of the present article was to review the recent perspectives on the intergenerational transmission of attachment. Therefore, available research in the literature was reviewed in a non-systematical way, and both pioneer and recent attachment studies were included in the review process. Reviewed literature pointed out that research on the intergenerational transmission of attachment explaining transmission with parental sensitivity should be expanded. In this regard, parental reflective functioning is among the prominent constructs to explain the intergenerational transmission of attachment. However, research on the intergenerational transmission of attachment including both parental sensitivity and reflective functioning constructs together is scarce. Furthermore, transmission research on parental sensitivity and reflective functioning lack of examining the interactional behavioral indicators, or antecedents in transmission, showing what the infant experience in the interactions. As a result, the current review showed required expansions in the intergenerational transmission of attachment models. Clinical implications also indicated that intervention/prevention studies on the quality of parent-infant interactions and parental refection functioning would be halting the intergenerational transmission of insecure attachment.

Notlar Tam Metin (PDF)

[DERLEME] Çevrimiçi sağlık arama davranışı (siberkondri) üzerine bir gözden geçirme
A review on online health search behavior (cyberchondria)
Erdi Bahadır
Geliş tarihi: 15.05.2020, Kabul tarihi: 14.08.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000031

Özet | Abstract

TR
İnternetin kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Siberkondri, kişilerin çevrimiçi ortamda sağlıkları ile ilgili aşırı ve tekrarlayan şekilde bilgi edinme davranışı olarak tanımlanmıştır. Önemli bir sorun olarak siberkondri, psikoloji alanyazınında son yıllarda incelenmektedir. Siberkondri davranışının oluşmasında kişinin sağlık endişesinin artması ile birlikte internet üzerinden sağlık bilgileri için yapılan araştırmalar etkilidir. Bu durum günlük işlevselliğin bozulmasına neden olabileceği gibi, güvenlik arayışı olarak internete yönelim artacak ve sürekli bir davranış kalıbı haline gelebilecektir. Siberkondri için yatkınlaştırıcı ve tetikleyici faktörlerin başında sağlık kurumlarına güvensizlik, bedensel duyumların yanlış yorumlanması, medya etkisi, düşük eğitim seviyesi gibi değişkenler gelmektedir. İnternet ortamında bilginin çabuk yayılması, bilimsel gelişmelerin hızı, devlet destekli bilgilendirme ve yardım sitelerinin artması, internetin ücretsiz ve kolay bilgi için kaynak olması, ilaç şirketleri ve özel sağlık sigorta kurumlarının politikaları, medyada sağlıklı olmanın pekiştirilmesi gibi faktörler ise siberkondri davranışının sürdürülmesinde etkilidir. Siberkondri; sağlık anksiyetesi, obsesif- kompülsif bozukluk, somatizasyon bozukluğu gibi psikopatolojilerle ve problemli internet kullanımı gibi farklı sorunlarla birlikte görülmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı şekilde gerçekleştiği yüzyılımızda, bu gelişmelerin olumsuz sonucu olarak siberkondri gibi yeni sorunların daha detaylı incelenmesi ve günlük işlevselliği etkileyen sonuçları için etkili tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi önemli görülmektedir.
EN
The internet has negative effects on people’s physical and mental health. Cyberchondria has been defined as the behavior of people to obtain information about their health online in an excessive and repetitive way. As a major problem, cyberchondria has been studied in recent years in the psychology literature. An increase in a person’s health anxiety and search for health information on the internet are responsible for cyberchondria behavior. This may cause the corruption of daily functionality, as well as increase orientation to the internet as a search for security and become a continuous behavior pattern. Variables such as insecurity to health institutions, misinterpretation of bodily sensations, media influence, and low education level are among the predisposing and precipitating factors for cyberchondria. Factors such as the rapid dissemination of information on the internet, the speed of scientific developments, the increase of state-supported information and aid sites, the internet is a resource for free and easy information, the policies of pharmaceutical companies and private health insurance institutions, and the reinforcement of being healthy in the media are effective in maintaining the behavior of cyberchondria. Cyberchondria shows comorbidity with different psychopathologies such as health anxiety, obsessive-compulsive disorder, somatization disorder, and problematic internet use. In our century, in which scientific and technological developments are taking place very quickly, a good understanding of new problems such as cyberchondria as a negative output of these developments is considered important in knowing the concept and developing treatment approaches.

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
The psychometric properties of the Turkish Form of the Other as Shamer Scale-2
Jülide Ceren Yıldırım, Ekin Doğa Kozak, Kutlu Kağan Türkarslan
Geliş tarihi: 20.07.2020, Kabul tarihi: 23.09.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000033

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Aleksitimi düzeyi farklılaşan üniversite öğrencilerinde duygu yüklü kelimelerin açık ve örtük bellek üzerindeki etkileri
Effects of emotional load of words on explicit and implicit memory in university students who have a different level of alexithymia
Gün Pakyürek, Gizem Özkol
Geliş tarihi: 28.04.2020, Kabul tarihi: 25.09.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000034

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Öz-eleştirel Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Adaptation of Self-Critical Rumination Scale into Turkish and investigation of its psychometric properties
Özge Erarslan İngeç, Zeynep Akyüz, Adviye Esin Yılmaz Samancı
Geliş tarihi: 24.07.2020, Kabul tarihi: 26.09.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000035

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[REVIEW] Working memory functions in Autism Spectrum Disorder: A review
Otizm Spektrum Bozukluğunda çalışma belleği işlevleri: Derleme çalışması
Elçin Çağlar, Hande Kaynak
Geliş tarihi: 14.06.2020, Kabul tarihi: 28.10.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000036

Özet | Abstract

EN
Autism spectrum disorder, one of the most common neurodevelopmental disorders, is a lifelong condition, especially with difficulties in social communication, limited interest, and repetitive behavior. Working memory, as a basic executive function, is a cognitive process also associated with impulse control, inhibition, organization, mental flexibility, focusing on one’s attention, planning, responding to new situations, initiating and monitoring actions, problem solving, and goal-directed behaviors. Studies suggest that working memory impairments are associated with repetitive behaviors, and the risk for academic failure observed in autism spectrum disorder, and other neurodevelopmental disorders. From this point of view, working memory deficits are often found in neurodevelopmental disorders, especially in autism spectrum disorder. In the current study, following an introduction to autism and working memory, working memory functions associated with autism spectrum disorder were reviewed in detail. In this context, brain imaging studies highlighting the importance of frontal lobe functions, links between repetitive behaviors and working memory, and age differences in working memory functions were summarized. Next, working memory deficits in other neurodevelopmental disorders, such as attention deficit/hyperactivity disorder and pervasive developmental disorder were discussed in comparison with autism. Finally, the conclusion part of the current review tried to provide a contribution to future studies.
TR
En yaygın nörogelişimsel bozukluklardan biri olan otizm spektrum bozukluğu, özellikle sosyal iletişim kurmada zorluk, sınırlı ilgi ve tekrar eden davranışlarla ortaya çıkan ve yaşam boyu süren bir durumdur. Temel bir yürütücü işlev olan çalışma belleği ise aynı zamanda dürtü kontrolü, inhibisyon, organizasyon, zihinsel esneklik, dikkati odaklama, planlama, yeni durumlara cevap verme, eylemleri başlatma ve izleme, problem çözme ve hedefe yönelik davranışlarla ilişkili olan bir bilişsel işlevdir. Araştırmalar, çalışma belleği bozukluklarının otizm spektrum bozukluğunda gözlemlenen tekrarlayan davranışlar, akademik başarısızlık riski ve diğer nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu açıdan, çalışma belleği bozuklukları nörogelişimsel bozukluklarda, özellikle otizm spektrum bozukluğunda sıklıkla görülmektedir. Mevcut çalışmada, otizm ve çalışma belleğine dair giriş bölümü sunulduktan sonra, otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili çalışma belleği fonksiyonları detaylı olarak gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, frontal lob fonksiyonlarının önemini vurgulayan beyin görüntüleme çalışmaları, tekrarlayan davranışlar ve çalışma belleği arasındaki bağlantı ve çalışma belleği fonksiyonlarındaki yaş farklılıkları özetlenmiştir. Daha sonra, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi diğer nörogelişimsel bozukluklarda çalışma belleği bozuklukları otizmle karşılaştırılarak tartışılmaktadır. Son olarak, mevcut derlemenin sonuç kısmında gelecekteki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanan öneriler yer almaktadır.

Notlar Tam Metin (PDF)

[ORIGINAL ARTICLE] Psychometric properties and correlates of the Turkish version of Instagram Addiction Scale (IAS)
Instagram Bağımlılığı Ölçeği (IBÖ) Türkçe formunun psikometrik özellikleri
Mehmet Kavaklı, Emine İnan
Geliş tarihi: 25.05.2020, Kabul tarihi: 28.10.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000037

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Kanser hastalarıyla çalışan gönüllü ve profesyonellerde özgecilik, pozitif bilişsel üçlü ve depresyon oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Comparative examination of altruism, positive cognitive triad and depression rates in volunteers and professionals working with cancer patients
Çağla Nacaroğlu, Saime Vicdan Yücel
Geliş tarihi: 01.09.2020, Kabul tarihi: 05.11.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000038

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Teruel Ortoreksiya Ölçeği’nin (TOÖ) uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
Adaptation, validity and reliability study of the Teruel Orthorexia Scale (TOS)
Betül Asarkaya, Kuntay Arcan
Geliş tarihi: 01.09.2020, Kabul tarihi: 05.11.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000039

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Fibromiyalji Sendromu tanısı alan ve almayan hastaların erken dönem uyumsuz şemalar açısından karşılaştırılması
A comparison of patients diagnosed with/out Fibromyalgia Syndrome in terms of early maladaptive schemas
Özgür Erdem Arıcı,Bahar Köse Karaca, Burcu Köse Dönmez
Geliş tarihi: 29.06.2020, Kabul tarihi: 25.11.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000040

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[DERLEME] Çocuk ve ergenlerde EMDR: Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisindeki etkililiği üzerine bir derleme
EMDR in children and adolescents: A review on its effectiveness in the treatment of Post Traumatic Stress Disorder
Ezgi Didem Merdan-Yıldız, Güler Beril Kumpasoğlu, Selen Eltan, Şennur Tutarel-Kışlak
Geliş tarihi: 29.09.2020, Kabul tarihi: 05.12.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000041

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Ekonomik güçlük ve intihar olasılığı arasındaki ilişkide algılanan stres, problem çözme becerileri ve evlilik uyumunun aracı rolü
The mediating role of perceived stress, problem solving skills and marital adjustment in the relationship between economic hardship and suicide probability
Kübra Meltem Karaoğlu, Ayşegül Durak Batıgün
Geliş tarihi: 01.10.2020, Kabul tarihi: 21.12.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000042

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[ÖZGÜN MAKALE] Reddedilme duyarlılığı ile yalnızlık arasındaki ilişki: Kırılgan narsisizm, büyüklenmeci narsisizm ve benlik saygısının aracı rolü
The association between rejection sensitivity and loneliness: The mediating role of fragile narcissism, grandiose narcissism, and self-esteem
Arda Çağlayaner, Işıl Çoklar
Geliş tarihi: 07.08.2020, Kabul tarihi: 30.12.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000043

Özet | Abstract

TR
EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[DERLEME] Psikopatolojilerde gen-çevre etkileşimi: stresle ilgili genetik ve epigenetik süreçler
Gene-environment interaction in psychopathologies: stress-related genetic and epigenetic influences
Esra Zıvralı Yarar
Geliş tarihi: 06.08.2020, Kabul tarihi: 05.01.2021, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000044

Özet | Abstract

TR
EN

Notlar Tam Metin (PDF)

[DERLEME] Psikoterapideki tabu: Olumsuz etkilere dair sistematik bir gözden geçirme
The taboo in psychotherapy: A systematic review of negative effects
Esra Altın Gök, Orçun Yorulmaz
Geliş tarihi: 24.09.2020, Revizyon tarihi: 05.01.2021, Kabul tarihi: 14.01.2021
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000045

Özet | Abstract

TR
EN

Notlar Tam Metin (PDF)