Baskıdaki Makaleler | Online First
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun (HoNOSCA-TR) psikometrik özellikleri
The psychometric properties of the Turkish adaptation of the Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA)
Sibel Halfon, Alev Çavdar, Demet Kara
Geliş tarihi: 21.05.2019, Kabul tarihi: 18.09.2019, Online yayımlanma tarihi: 17.12.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000016

Özet | Abstract

TR

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği (Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA) İngiltere’de ruh sağlığı alanında sonuç tarama amacıyla klinisyenler tarafından doldurulmak üzere geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliği ve güvenirliği Türkiye’de küçük bir örneklem üzerinde daha önce değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı HoNOSCA’nın Türkçe uyarlamasının (HoNOSCA-TR) geçerlik ve güvenirliğinin daha geniş bir örneklem ile saptanmasıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikoterapi gören 168 çocuğun aile, öğretmen ve terapistlerinden psikoterapinin başında ve sonunda HoNOSCA-TR’nin yanı sıra Çocuk ve Genç Davranış Değerlendirme Ölçeği, Öğretmen Bilgi Formu ve Çocukların Global İşlevsellik Skalası’nı doldurmaları istenmiştir. HoNOSCA-TR’nin faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelendiğinde faktör örüntülerinin özgün ölçekteki örüntüyle örtüşmediği; ancak davranış ve bilişsel sorunlar, algısal ve fiziksel bozulmalar, duygusal ve sosyal sorunlar olmak üzere üç faktöre ayrıştığı ve kavramsal olarak tutarlı, istatistiki olarak anlamlı bir yapı oluşturduğu görülmüştür. Ancak, faktörlerin iç tutarlılıkları zayıftır. HoNOSCA-TR diğer değerlendirme ölçekleri ile anlamlı istatistiki ilişki göstermiş ve danışanları tanıya göre ayrıştırmıştır. Ayrıca kodlayıcılar arası güvenirlik ve test-tekrar test güvenirliği yeterli düzeyde bulunmuştur. Danışanların psikoterapi öncesi ve sonrası puanlarında bulunan anlamlı farklılaşma HoNOSCA-TR’nin değişime hassasiyetine işaret etmiştir. Bu çalışma, HoNOSCA-TR hakkında daha önce yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasını desteklemektedir. Ölçeğin birleşen ve ayrıştırıcı geçerliği, kodlayıcılar arası güvenirliği ve test-tekrar güvenirliği yeterli düzeyde bulunmuş; faktör yapısı ve iç tutarlılığı konusunda çalışmalara devam edilmesi gerektiği görülmüştür.

EN

The Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA) was developed as a routine outcome scale in England in the field of mental health to be filled out by clinicians. The reliability and validity of the scale were previously assessed on a small sample in Turkey. The aim of this study was to investigate the reliability and validity of the Turkish adaptation of HoNOSCA (HoNOSCA-TR) with a larger sample. The parents, teachers and therapists of 168 children, who received psychotherapy services at Istanbul Bilgi University Psychological Counseling Center, filled out the HoNOSCA-TR, along with Child Behavior Checklist, Teacher Report Form and Children’s Global Assessment Scale at the beginning and end of psychotherapy. The factor structure of the Turkish HoNOSCA-TR was investigated by exploratory and confirmatory factor analysis, which did not confirm the original factor structure of the scale; however revealed three factors associated with children’s externalizing and cognitive problems, perceptive and somatic impairments, and emotional and social problems. However, the internal consistencies of the factors were found to be low. Nevertheless, there was a statistically significant relationship between HoNOSCA-TR and other assessment scales and HoNOSCA-TR could differentiate patients based on diagnosis. Moreover, the inter-rater and test-retest reliabilities were good. The statistically significant difference between pre and posttest scores of patients pointed to HoNOSCA-TR’s sensitivity to change. This study supported psychometric properties of the Turkish HoNOSCA-TR by further validating the reliability and validity study that was previously conducted in Turkey. HoNOSCA-TR showed good concurrent and discriminant validity, interrater and test-retest reliabilities; however it is essential to test its factor structure and internal consistency by further studies.

Notlar Tam Metin (PDF)

Şiddet Olaylarının Yakın Öncülleri Ölçeği Mağdur Formu’nun (ŞOYÖM) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
The Turkish Validity and Reliability Study of the Proximal Antecedents to Violent Episodes Scale Victim Form (PAVEV)
Nermin Taşkale, Özlem Sertel Berk
Geliş tarihi: 07.09.2019, Kabul tarihi: 04.11.2019, Online yayımlanma tarihi: 15.01.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000017

Özet | Abstract

TR

Kadına yönelik şiddet farklı kültürel, sosyal ve ekonomik düzeydeki kadınların yaşadığı önemli bir sorundur. Birey ve toplum üzerinde olumsuz etkileri olan bu soruna ilişkin çeşitli açıklamalar sunulmuştur. Şiddet anını yordayan öncüller, kadına yönelik şiddetle ilişkili pek çok parametre içinde açıklama gücünün görece yüksekliği ile öne çıkmaktadır. Şiddet Olaylarının Yakın Öncülleri (ŞOYÖ) bu öncülleri fail bakış açısıyla inceleyen bir formdur. Bu çalışmada ŞOYÖ’nün mağdur diliyle Türkçe’ye uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ŞOYÖ Mağdur Formu (ŞOYÖM), Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği (ÇÇYÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE-53), Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Form (KİÖ-KF) ve İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği (SİÖ) 18-67 (Ort. = 38.88) yaş arası 101 kadın katılımcıya uygulanmıştır. Faktör analizi sonrası elde edilen form fiziksel şiddetin “etkileşim” (ŞOYÖM-E; Cronbach Alpha = .96) ve “sadakat” (ŞOYÖM-S; Cronbach Alpha = .87) anlaşmazlıkları sonrası ortaya çıktığını göstermiştir. ŞOYÖM, ŞOYÖM-E ve ŞOYÖM-S puanları ÇÇYÖ fiziksel şiddet; ŞOYÖM, ŞOYÖM-E puanları ÇÇYÖ yaralanma puanlarıyla yüksek korelasyon gösterirken ölçek toplam ya da alt boyut puanları KSE-53, KİÖ-KF, SİÖ alt boyutlarıyla anlamlı ilişki göstermemiştir. Kadın sığınma evinde kalan kadınların ŞOYÖM puanları, eşiyle yaşayan şiddet mağduru kadınlardan anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Bulgular, ŞOYÖM’ün orijinal fail ölçeğinin kavramsal yapısıyla uyumlu, güvenilir ve geçerli olduğuna işaret etmiştir. Gelecek çalışmaların ŞOYÖM ve alt boyutlarını çiftler için eş zamanlı ele almasının alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

EN

Violence against women (VAW) is an important problem faced by women from different cultural, social and economic backgrounds. Varying explanations have been offered for this problem which has negative effects on people and society. Antecedents predicting the violent episode are prominent among various parameters of VAW. Proximal Antecedents to Violent Episodes (PAVE) form scrutinizes these antecedents from perpetrator’s perspective. The aim of the current study was to conduct the Turkish adaptation of PAVE from victims’ perspective. PAVE Victim Version (PAVEV), The Revised Conflict Tactics Scale (CTS), Brief Symptom Inventory (BSI), Personality Beliefs Questionnaire-Short From (PBQ-SF) and Two-dimensional Social Desirability Scale (SDS) were administered to 101 women whose ages range between 18 and 67 years (M = 38.88). The form obtained after factor analysis revealed that physical violence occurs following “interaction” (PAVEV-I; Cronbach Alpha = .96) and “fidelity” (PAVEV-F; Cronbach Alpha = .87) disagreements. PAVEV, PAVEV-I and PAVEV-F scores were correlated with CTS physical violence scores; PAVEV and PAVEV-I scores were correlated with CTS injury scores, but none of PAVEV scores were correlated with BSI, PBQ-SF or SDS subscale scores. Shelter-residing women got higher subscale and total scores than those residing-with-partners. Findings revealed that PAVEV is a reliable and valid measure showing coherence with the conceptualization of the original perpetrator scale. Nevertheless, future studies should analyze PAVEV total score and its subscales simultaneously in couples.

Notlar Tam Metin (PDF)

Çiftlerden veri toplanması konusunda bir seçenek: Prolific
An option to collect data from dyads: Prolific
Asuman Büyükcan-Tetik, İlke Sine Eğeci
Geliş tarihi: 25.12.2019, Kabul tarihi: 03.01.2020, Online yayımlanma tarihi: 11.01.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000018

Özet | Abstract

TR

Çift verilerinin analiz yöntemlerinin gelişmesi, özellikle romantik ilişki dinamiklerinin araştırıldığı çalışmaların yapılabilmesi ve buna bağlı olarak çift terapisi alanında etkili müdahale-lerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstatistiksel yöntemlerin gelişmesine karşın, çiftlerden veri toplamak, başta erkek partnerleri çalışmaya katılmaya ikna etmek olmak üzere bazı güçlükleri barındırmaktadır. Bu güçlüklerin bir kısmının üstesinden gelmek adına kitle kaynak şirketleri bir seçenek oluşturmaktadır. Bu makalenin amacı, ülkemizde çiftlerle çalışan araştırmacılara, Prolific kitle kaynak şirketini tanıtmaktır. Bu makalede öncelikle, farklı kitle kaynak şirketleri arasından Prolific’i seçmemizin nedenleri belirtilmiştir. Ardından, Prolific şirketi aracılığıyla nasıl çift verisi toplanabileceği adım adım ve ekran görüntüleri ile birlikte açıklanmış; ayrıca, veri kalitesinin artırılması için ön eleme, veri toplama ve veri temizliği aşamalarında dik-kat edilmesi ve kontrol edilmesi gereken hususlar ile alınması gereken önlemler sunulmuştur. Prolific kitle kaynak şirketi aracılığıyla çiftlerden veri toplanmasının getiri ve götürülerinin de tartışıldığı makalemizin, çift verisi toplamayı amaçlayan klinisyenler ve araştırmacılar için meto-dolojik bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.

EN

Improvements in dyadic data analysis methods are important for conducting studies that investi-gate romantic relationship dynamics and hence for developing effective interventions in the field of couple therapy. Despite these improvements in statistical methods, collecting data from dyads inherits some difficulties such as convincing male partners to participate in research. Crowdsourc-ing companies provide an option to overcome some of these difficulties. The aim of this article is to introduce one of the crowdsourcing companies, namely Prolific, to researchers in Turkey who are working on dyads. In this article, we first mention why we selected Prolific among several crowdsourcing companies. After explaining the reasons, collecting dyadic data via Prolific is explained step by step with screenshots. Additionally, important aspects to consider and check during prescreening, data collection and data cleaning for increasing data quality are also present-ed. We believe that this article, in which we discussed both advantages and disadvantages of collecting dyadic data via Prolific crowdsourcing company, would serve as a methodological resource for clinicians and researchers who aim to collect dyadic data.

Notlar Tam Metin (PDF)