Baskıdaki Makaleler | Online First
Türkiye’de Psikoloji etiği öğretimi: Bir uygulama çalışmasının etik davranış, ahlaki değerler ve etik kuralları benimseme açısından değerlendirilmesi
Teaching Psychology ethics in Turkey: The evaluation of a study in terms of adoption of ethical behavior, moral values, and ethical rules
Yeşim Korkut, Ayşenur Aktaş
Geliş tarihi: 12.03.2019, Kabul tarihi: 16.05.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.2602443816052019m000011

Özet | Abstract

TR
Bu çalışmada, bir etik kitabında önerilen müfredat, uygulama ve egzersizlerin yapılması durumunda, öğrencilerin etik davranış, ahlaki değerler ve etik kuralları benimsemeleri üzerindeki değişimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, etik dersi alan ve almayan öğrenci gruplarına, ders döneminin başında ve sonunda Etik Davranış Ölçeği (EDÖ), Değerleri Belirleme Testi (DBT) ve Psikoloji Bölümü Etik Kurallar Anketi uygulanmıştır. Dönem başında yapılan uygulamada, EDÖ sonuçlarında bu gruplar arasında farklılaşma bulunmamıştır. Dönem sonunda yapılan uygulamada, etik dersini almış öğrencilerin dersi almamış öğrencilere oranla eylemsiz yanıtlarının anlamlı derecede düşük olduğu, süpervizyon yanıtlarının ise anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Grupların kendi içlerinde dönem başındaki ve dönem sonundaki test sonuçları karşılaştırıldığında, dersi almış öğrencilerin EDÖ eylemsiz cevaplarının son testte anlamlı bir şekilde azaldığı; EDÖ uyarıcı yanıtlarının anlamlı bir şekilde arttığı saptanmıştır. Dersi almamış olan öğrencilerin ise dönem başı ve sonundaki testlerinde EDÖ’ye verdikleri yanıtların farklılaşmamış olduğu görülmektedir. Dersi alan ve almayan öğrencilerin DBT dönem başı ve sonu test sonuçlarında farklılaşma tespit edilmemiştir. Ancak kendi içlerinde farklılaşma olduğu saptanmıştır. Dersi alanların dönem sonu test uygulamasında geleneksellik sonrası şema puanlarının anlamlı bir şekilde arttığı, dersi almayanların da dönem sonundaki test uygulamasında normları koruma şema puanlarının ve geleneksellik sonrası şema puanlarının anlamlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir. Cevapların yüzdelik olarak değerlendirildiği Psikoloji Bölümü Etik Kurallar Anketi sonuçlarına göre ise, öğrencilerin ders bağlamında özellikle Psikolojide yayın etiğinin önemini öğrendikleri anlaşılmaktadır. Sonuçlar, genel olarak Etik dersini almanın öğrencilerin etik değer ve bilgileri edinmeleri ve etik konusunda daha etkin olmaları açısından önemini ortaya koymaktadır.
EN
The aim of the present study was to evaluate the change on adoption of ethical behavior, moral values and ethical rules of students as a result of following the ethics curriculum, class practices, and exercises as suggested by an ethics book. Those participants who took the course and those who didn’t were given Ethical Behavior Inventory (EBI), Defining Issues Test (DIT) and Psychology Department-Ethical Rules Questionnaire at the pre-test and post-test. There was no significant difference in EBI between the groups in the pretest. In the post-test, students who took the course scored significantly lower in passive answers and significantly higher supervision need answers compared to the other students who didn’t take the course. Comparison of pre-test and post-test results within students who took the course showed that passive answers decreased and warning others’ answers increased significantly. Students who didn’t take the course showed no significant difference in EBI in terms of the pre-test and post-test level. Comparing pre-test and post-test applications of DIT showed no significant difference between groups, but there was a significant difference within the groups. Indeed, students who took the course showed an increase in post-conventional schema scores, whereas students who didn’t take the course showed a significant increase in protecting norms schema level and increase in post-conventional schema scores at post-test. According to the results of Psychology Department-Ethical Rules Questionnaire, in which the answers were evaluated as percentages, it is understood that the students have learned the importance of ethical rules of psychology publication. Taken together, results demonstrated the importance of taking an ethics course on the acquisition of ethical values and knowledge as well as being more active in terms of ethics.

Notlar Tam Metin (PDF)

Klinik Sosyal Psikolojiye Doğru
Toward Clinical Social Psychology
Hacer Harlak
Geliş tarihi: 01.04.2019, Kabul tarihi: 19.06.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000012

Özet | Abstract

TR
Psikoloji, bazı alt alanları arasında uzaklaşmanın, bazıları arasında yakınlaşmanın yaşandığı bir bilim dalıdır. Psikolojinin kapsamlı iki alanı olan sosyal psikoloji ve klinik psikoloji, tarihsel olarak başlangıçta birbirine yakın olsalar da yaşanan birtakım gelişmeler sonucu ayrı yönlerde ilerlemişlerdir. Ancak bu iki alan arasındaki yakınlaşmalar 90’lı yıllardan itibaren yeniden artmıştır. Bu makalede amaç, sosyal ve klinik psikolojinin kesişen alanlarının ortaya konulması ve özellikle bu konulardaki gelişmeler açısından Türkiye’deki durumun incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle sosyal psikoloji ile klinik psikoloji arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi gözden geçirilmiş ve klinik sosyal psikoloji alanı tanıtılmıştır. Daha sonra kesişimin Türkiye’deki durumunu netleştirmek üzere The Journal of Social and Clinical Psychology’de Türkiye adresli makaleler ve 1997-2016 arasında Türk Psikoloji Dergisi’nde yayımlanan çalışmalar taranmıştır. Taramada amaca uygun olarak belirlenen anahtar sözcükler (nedensel atıflar, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, sosyal etki, kendini açma, benlik sunumu, kişilerarası ilişkiler, saldırganlık, prososyal davranış, grup süreçleri, benlik, duygular) kullanılmıştır. Tespit edilen çalışmalar, konu, metodoloji ve örneklem özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Klinik sosyal psikolojinin Türkiye’deki resmi, bu alandaki araştırmaların sayısının az olduğunu, sosyal ve klinik psikoloji lisansüstü programlarının da birbirinden uzak durduğunu göstermektedir. Bu durumun olası nedenleri tartışılmış ve gelecekte sosyal ve klinik psikolojinin birlikte ortaya koyacakları gelişmelere rehber olabilecek önerilerde bulunulmuştur.
EN
Psychology is a scientific field in which bilateral development has been experienced such that in one side the distance between its sub-fields is rising, in the other side the proximity of some sub-fields is increasing. Some developments gradually directed the two comprehensive areas of psychology, social psychology and clinical psychology toward separate ways although historically at the beginning they had been closed to each other. However, the interface between them has regained strength since the 90’s. The goal of the present paper was to reveal the interface between social and clinical psychology, and specifically investigate the case in Turkey. For this aim, firstly, the historical developments of relations between the areas of social and clinical psychology were overviewed, and the field of clinical social psychology was introduced. Then, in order to clarify the status of the interface in Turkey, the articles addressing Turkey published in The Journal of Social and Clinical Psychology, and the studies in The Turkish Journal of Psychology published in the 20 years between 1997 and 2016 were searched. Surveying has been conducted using the keywords (causal attributions, social perception, social cognition, attitudes, social influence, self-disclosure, self-presentation, interpersonal relations, aggression, prosocial behavior, group processes, self, emotions) relating to the topics of interface between social and clinical psychology. The studies were evaluated in terms of their subject matters, methodology, and sample characteristics. The picture of clinical social psychology in Turkey reflected that the number of studies relating to this field was limited and, the graduate programs in social psychology and clinical psychology seemed to keep away from one another. The possible reasons of the present situation were discussed, and the attempts were proposed in order to guide the progress toward clinical social psychology in the future.

Notlar Tam Metin (PDF)

Fonksiyonel somatik sendromlar ve DSM-5: Zihin beden yaklaşımı açısından bir değerlendirme
Functional somatic syndromes and DSM-5: An evaluation from the standpoint of mind-body approach
Burak Duruk, Hanife Özlem Sertel Berk
Geliş tarihi: 31.05.2019, Kabul tarihi: 31.07.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000013

Özet | Abstract

TR
Klasik anlayışla “Somatizasyon” veya “Psikosomatik” olarak ifade edilen klinik görüngüler çağdaş literatürde sıklıkla “Fonksiyonel Somatik Sendrom” üst başlığı altında değerlendirilmektedir. Ancak günümüz tıp sistemi uygulamalarında halen geçerliğini koruyan biyomedikal düalistik anlayış bu klinik görüngülere tam bir zihin-beden bütünlüğü içerisinde yaklaşılmasını engellemektedir. Bu sendrom ve semptomların tanılanmasında da DSM-IV’te “tıbben açıklanamamaları” üzerinden yapılan bir değerlendirme merkezi role sahip olmuştur. Bu türden bir bakış açısının da doğası gereği multidisipliner bir ekiple ele alınması gereken Fonksiyonel Somatik Sendromların anlaşılmasını ve ele alınmasını zorlaştırdığı söylenebilir. Öte yandan APA’nın 2013 yılında yayımladığı DSM-5 ile gelen revizyonlar, ilgili klinik görüngülerin ele alınmasında önemli bir dönüşümü başlatmış görünmektedir. Bu yeni tanısal sistemle ortaya konan revizyonlar Fonksiyonel Somatik Sendromların düalistik bakışla ele alınmasında ön planda olan temel problemleri çözmeye aday görünmektedir. Bu bağlamda bu derleme çalışmasında ilgili klinik görüngülerin tam bir “zihin-beden bütünlüğü” yaklaşımıyla ele alınabilmesi açısından DSM-5’in kritik rolünün ve güncel bakış açılarının özetlenmesi amaçlanmıştır.
EN
Clinical phenomena, classically expressed as “Somatization” or “Psychosomatic” have become to be evaluated under the title of “Functional Somatic Syndromes” in the current literature. However, biomedical dualism which still remains valid in today’s medical practice prevents these clinical phenomena from being approached in a complete mind-body integrity. In the diagnosis of these syndromes and symptoms, emphasis on “medically unexplained” of DSM-IV had a central role. Indeed, this kind of approach makes the understanding and addressing of Functional Somatic Syndromes in a multidisciplinary fashion difficult. On the other hand, the revisions on DSM-5 by APA in 2013 seem to have initiated an important reconceptualization of these clinical phenomena. These revisions seem promising for solving main problems in handling Functional Somatic Syndromes caused by a dualistic approach. Therefore, this review aimed to discuss the critical role of DSM-5 on Functional Somatic Syndromes and summarize current approaches about them by proposing a full “mind-body integration”.

Notlar Tam Metin (PDF)

Eş Şiddetine Karşı Yöntemler Endeksi’nin (EŞYE) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
The Turkish validity and reliability study of Intimate Partner Violence Strategies Index (IPVSI)
Nermin Taşkale, Hanife Özlem Sertel Berk
Geliş tarihi: 19.06.2019, Kabul tarihi: 13.09.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000015

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri, tiksinme duyarlılığı ve zihinsel kirlenmenin cinsel doyumla İlişkisi
The association between obsessive compulsive symptoms, disgust sensitivity, mental contamination and sexual satisfaction
Buruç Yılmaz, Başak Bahtiyar
Geliş tarihi: 22.06.2019, Kabul tarihi: 18.08.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000014

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun (HoNOSCA-TR) psikometrik özellikleri
The psychometric properties of the Turkish adaptation of the Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA)
Sibel Halfon, Alev Çavdar, Demet Kara
Geliş tarihi: 21.05.2019, Kabul tarihi: 18.09.2019
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000016

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)