Baskıdaki Makaleler | Online First
Sosyal medya bağımlılığının sosyal onay ihtiyacı ve beden memnuniyeti ile ilişkisi
The relationship of social media addiction to need for social approval and body satisfaction
Füsun Gökkaya, İrem Deniz, Zümrüt Gedik
Geliş tarihi: 01.01.2020, Kabul tarihi: 21.04.2020, Online yayımlanma tarihi: 06.06.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000023

Özet | Abstract

TR
Bu çalışmanın temel amacı sosyal medya bağımlılığının beden memnuniyeti ve sosyal onay ihtiyacı ile ilişkisini incelemek ve sosyal onay ihtiyacının, beden memnuniyeti ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye aracılık yapıp yapmadığını araştırmaktır. Çalışmada ayrıca sosyal medya bağımlılığı, sosyal onay ihtiyacı ve beden memnuniyetinin cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 18-60 yaşları arasında bulunan toplam 305 kişi oluşturmuştur. Veriler çevrimiçi anketler üzerinden Sosyal Medya Ba-ğımlılığı Ölçeği, Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği, Beden Memnuniyeti Ölçeği ve Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Erkeklerde sosyal medya bağımlılığının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve beden memnuniyetinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Doktora düze-yindeki katılımcılarda, diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara göre, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal onay ihtiyacının daha yüksek olduğu, beden memnuniyetinin ise daha düşük olduğu sap-tanmıştır. Sosyal medya bağımlılığının beden memnuniyeti ile negatif, sosyal onay ihtiyacı ile ise pozitif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak sosyal onay ihtiyacı-nın, beden memnuniyeti ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye kısmi aracılık yaptığı bulunmuştur. Düşük beden memnuniyetinin ve yüksek sosyal onay ihtiyacının sosyal medya bağımlılığında artışla ilişkili olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal medya bağımlılığını önlemeye yönelik önerilerde bulunulmuş; klinisyenlerin olumlu beden memnuniyetini geliştirmeye yönelik psikoterapi uygulamalarına yer vermelerinin yararlı olacağı düşünülmüştür.
EN
The aim of this study was to examine the relationship of social media addiction with body satisfaction and the need for social approval and to examine whether the need for social approval mediates the relationship between social media addiction and body satisfaction. In addition, it was investigated whether social media addiction, need for social approval, and body satisfaction showed differences according to gender and educational level. The study sample consisted of 305 individuals between the ages of 18 and 60 years. Data were collected through online questionnaires which consisted of the Social Media Addiction Scale, the Social Approval Need Scale, The Body Appreciation Scale, and the Socio-Demographic Information Form. Social media addiction was higher and body satisfaction was lower in men compared to women. It was found that participants who had a doctoral degree had higher social media addiction and need of social approval and lower body satisfaction compared to participants from different educational levels. Moreover, there was a significant negative relationship between social media addiction and body satisfaction, and a significant positive relationship between social media addiction and the need for social approval. It was found that the need for social approval partially mediated the relationship between body satisfaction and social media addiction. Lower body satisfaction and higher need for social approval were associated with increased social media addiction. Based on these results, recommendations for preventing social media addiction were discussed and it was suggested for clinicians to implement psychotherapies which promote positive body perception.

Notlar Tam Metin (PDF)

Psikolog unvanına sahip olabilmek için asgari yeterlilik şartları neler olmalıdır? Kuzey Amerika ve Avrupa örneği
What should be the minimum qualification requirements for having a psychologist title? Examples of North America and Europe
Hasan Hüseyin Seçilmiş, Özden Yalçınkaya Alkar
Geliş tarihi: 13.04.2020, Kabul tarihi: 29.04.2020, Online yayımlanma tarihi: 13.06.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000024

Özet | Abstract

TR
Psikologların uygulama yaparken bağlı kaldıkları birçok meslek etiği kuralı vardır. Bu etik kurallara ek bazı düzenlemeler de kurum ve kuruluşlar tarafından getirilmektedir. Ülkemizde psikoloji alanına olan ilginin giderek artması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi, kimlerin psikolog unvanını kullanmaya yetkin olacağıdır. Birçok ülkede uygulama yapmaya yetkin olacak kişiler belirli kurumlar tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde belirlenmektedir. Örneğin, Kuzey Amerika’da ‘psikolog’ olarak çalışmak isteyen kişiler Devlet ve Eyalet Psikoloji Kurulları Birliği (The Association of State and Provincial Psychology Boards) tarafından verilen çalışma lisansını almak zorundadır. Çalışma lisansının gerekliliği psikoloji alanında uygulama yapacak kişilerin yeterliliklerini ve sorumluluklarını belirlerken, bu alanda uygulama yapmak isteyen kişilere de asgari bir standart belirlemektedir. Böyle bir yasal düzenleme hem uygulama yapan kişiyi hem de danışanın haklarını korumakta; aynı zamanda psikolojik destek hizmetlerinin belirli bir çerçevede gerçekleşmesini sağlamaktadır. Türkiye’de son yıllarda hem alan içinden hem de alan dışından insanların uygulamalarındaki etik ihlaller düşünüldüğünde, ülkemizde de bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı psikologlara yönelik yasal düzenlemeler yapmış olan Kuzey Amerika ve Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonun yeterlik sertifikalarının gereklilik şartlarını incelemektir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de bir gereklilik haline gelen yasal düzenlemelere zemin oluşturmaktır.
EN
There are many rules of professional ethics that psychologists adhere to in their practice. In addition, some regulations are brought by institutions and organizations. A growing interest in psychology in Turkey brings problems with it. One of these problems is that who would be competent to assume the title of psychologist. For example, people wishing to work as ‘psychologists’ in North America must obtain a license issued by the Association of State and Provincial Psychology Boards. Licensing requirement not only determines the competencies and responsibilities of those who will practice in the field of psychology but also sets a minimum standard for those who want to practice in this field. Such a legal arrangement protects the rights of both the practitioner and the client; it also ensures that the psychological services are provided within a certain framework. Considering the ethical violations of people’s practices both in and out of the field of psychology in recent years, the need of some official regulations to be made in Turkey also occurs. In this context, the aim of this study was to examine the requirements of qualification certificates of the North America and European Federation Psychologists Association, which have legal arrangements for psychologists. This study aimed to provide a basis for legal regulations that have become a necessity

Notlar Tam Metin (PDF)

Tükendim, tükendim, tükendim artık! Üniversite öğrencilerinde tükenmişliğe neden olan faktörler
I am burnout now! Factors leading to burnout in university students
Leman Korkmaz, Deniz Derin Yurtören, Tuna Tümözen
Geliş tarihi: 25.03.2020, Kabul tarihi: 23.05.2020, Online yayımlanma tarihi: 13.06.2020
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000025

Özet | Abstract

TR
Tükenmişlik, kişinin yaptığı işle aşırı ve yoğun bir şekilde uğraşması sonucunda ortaya çıkan; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik olmak üzere üç alt boyutta incelenen bir kavramdır. İki farklı çalışmayı içeren bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde tükenmişliğin alt boyutlarını yordayabilecek faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlk çalışmada, çevresel ve demografik faktörlerin etkisini incelemek amacıyla 18-26 yaş aralığında 209 üniversite öğrencisine Demografik Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri- Öğrenci Formu ve tükenmişliğin sebeplerini ölçmek amacıyla hazırlanan Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Bulgular, öğrencilerin okudukları bölümlere ve bulundukları sınıflara göre tükenmişlik seviyelerinde anlamlı farklılıklar bulunduğunu; derslerin yoğunluğu, bölümdekilerle anlaşamama gibi çevresel/göreve ait farklı faktörlerin tükenmişliğin alt boyutları için yordayıcı olduğunu göstermiştir. Bölümden memnun olmama, tükenmişliğin tüm alt boyutlarını yordayan tek faktör olmuştur. İkinci çalışmada, demografik faktörlerin etkisi kontrol edildiğinde öz-yeterlilik ve ilişki, başarı ve güç ihtiyacı olmak üzere, kişisel ihtiyaçların yordayıcı gücü incelenmiştir. Bu amaçla, 18-35 yaş aralığında 335 üniversite öğrencisi katılımcıya Yeni Psikolojik İhtiyaçlar Değerlendirme Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu ve Öz-yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, demografik faktörler kontrol edildiğinde öz-yeterliğin sadece tükenmişliğin yetkinlik boyutunu, ilişki ihtiyacının sadece tükenmişliğin duygusal tükenme boyutunu, başarı ihtiyacının ise tükenmişliğin üç boyutunu da yordadığını göstermiştir. Elde edilen bulguların öğrencilerde tükenmişliği azaltacak çalışmalar ve müdahale programları için yol gösterici olması beklenmektedir.
EN
Burnout, including emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment dimensions, stems from excessive involvement at work. This research comprising two different studies investigated the antecedents of burnout in university students. In the first study, in order to investigate the roles of demographic and environmental/ task-related factors on burnout, 209 students aged between 18-26 were applied a questionnaire including Demographic Information Form, Maslach Burnout Inventory-Student Scale (MBI-SS) and an Assessment Form evaluating the environmental/ task-related factors leading to burnout. Results showed that demographic factors such as the grades and departments of students and environmental/ task-related factors such as excessive work of courses and not getting along with people in the department were predictive for different dimensions of burnout. Being dissatisfied with the department was the only environmental/ task-related factor predicting all dimensions of burnout. In the second study, the roles of self-efficacy and personal needs namely achievement, power, and affiliation needs on burnout were investigated by controlling the effects of demographic factors. For this purpose, students completed a questionnaire, including Demographic Information Form, New Needs Assessment Questionnaire, Maslach Burnout Inventory-Student Scale, and Self-efficacy Scale. Results revealed that by controlling the effects of demographic factors, self-efficacy predicted the personal accomplishment dimension, the need for affiliation predicted emotional exhaustion dimension and the need for achievement predicted all dimensions of burnout. We expect that the findings guide studies and intervention programs aiming to decrease burnout’s negative influence.

Notlar Tam Metin (PDF)

Suriyeli sığınmacı kadınlarda depresyonla ilişkili değişkenlerin incelenmesi
Investigation of the variables related with depression in Syrian women asylum seeker
Kıymet Kırlı Başoğul, Yeşim Korkut
Geliş tarihi: 12.02.2020, Kabul tarihi: 28.05.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000026

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

Kişilerarası Duygu Düzenleme Anketi: Birlikte Kara Kara Düşünme ve Birlikte Yeniden Değerlendirme’nin Türkçeye uyarlanması
The Turkish adaptation of Interpersonal Emotion Regulation: Co-Brooding and Co-Reappraisal
Gökay Ata, Özden Yalçınkaya Alkar
Geliş tarihi: 14.04.2020, Kabul tarihi: 03.07.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000027

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

Control-focused behavior therapy resulted with decrease in the severity of PTSD, depression and pain level: A case study
Kontrol odaklı davranış terapisi, TSSB şiddetinde, depresyonda ve ağrı düzeyinde azalma ile sonuçlandı: Bir vaka çalışması

Sinem Cankardaş
Geliş tarihi: 19.03.2020, Kabul tarihi: 10.07.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000028

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

Aleksitimi ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide savunma mekanizmaları ve içgörünün aracı rolü
Mediating role of insight and defense mechanisms in relationship between alexithymia and psychological symptoms
Yıldız Bilge, Yusuf Bilge 
Geliş tarihi: 11.04.2020, Kabul tarihi: 10.07.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000029

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)

Akademik erteleme sorunlarının psikanalitik kendilik psikolojisi açısından incelenmesi: Bir vaka çalışması
Investigation of academic procrastination problems from the perspective of psychoanalytic self-psychology: A case study
Kutlu Kağan Türkarslan, Deniz Canel Çınarbaş 
Geliş tarihi: 15.06.2020, Kabul tarihi: 14.07.2020, Online yayımlanma tarihi:
https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000030

Özet | Abstract

TR

EN

Notlar Tam Metin (PDF)