• KPD, psikolojinin çeşitli alt alanlarına (klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, nöropsikoloji, bilişsel psikoloji vb.) ilişkin konularda gerçekleştirilen görgül araştırma yazılarına, derleme yazılara, meta-analiz çalışmalarına, olgu sunumlarına ve kısa raporlara (bildirimlere) yer veren hakemli bir dergidir.
 • KPD’ye yayımlanması için ilk kez yazı gönderecek yazar(lar)ın üye kaydı yapması gerekmektedir. Üye olmak ve yazınızı göndermek için lütfen tıklayınız.
 • KPD’ye yüklenecek tüm yazıların özgün olması, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da aynı anda birden fazla dergiye değerlendirme için gönderilmemiş yazılar olması gerekmektedir. Poster, sözlü sunum ya da tez makalesi ise bunun yazar bilgilerinin altında not olarak belirtilmesi gerekmektedir (Bkz. Yazar Notları).
 • Yayına kabul edilen bir yazının basılı ve elektronik kopyasına ilişkin telif hakkı Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği’ne devredilir. Bu doğrultuda, yazının kabulünden sonra yazının bütün yazarları tarafından “KPD Telif Hakları Devir Formu” imzalanarak sisteme yüklenmelidir (Bkz. Telif Hakları Devri).
 • KPD, akademik çalışmalardaki intihalleri incelemek ve önlemek amacıyla iThenticate – İntihali Engelleme Programı kullanmaktadır.
 • KPD, yayına kabul edilen her makaleye DOI (Digital Object Identifier) numarası atamaktadır.
 • KPD’de yayımlanan her araştırma için, araştırmacılar çalışmanın verilerini 5 (beş) yıl süre ile saklamakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü durumlarda, yazıların verileri ve analiz dosyaları yazarlardan istenebilir.
 • KPD’de yayınlanan yazılar için yazarlardan ücret talep edilmez. KPD de yazarlara ücret ödemez.
 • KPD’de yayınlanan tüm makalelerden yalnızca kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Alıntı yapılan yazıların içeriğindeki hatalı bilgilerden alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.
 • Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Yayın ve Yazım Kuralları

Sayfa Düzeni ve Dil

 • KPD’nin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. 
 • KPD’ye gönderilecek yazılar için sayfa sınırlaması yoktur. 
 • Gönderilecek yazıların, Microsoft Office Word programında (2007 ve üzeri sürümlerde) A4 kâğıt boyutunda, çift aralıklı (double-spaced) olarak yazılması gerekmektedir.
 • Kaynakça, alıntılar, şekil, grafik ve tablolar, şekil ve tablo açıklamaları, yazar notları da dâhil olmak üzere tüm metin çift aralıklı olarak yazılmalı, tüm kenar boşlukları 2,5 cm. olarak düzenlenmelidir (Daha geniş ölçülerde düzenlenmesi gereken tablolarınızı sayfa yönlendirmesini yatay hale getirerek düzenleyebilirsiniz).
 • Yazılar başlık sayfası, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller ve (eğer varsa) yazar notları bölümlerini içermelidir.
 • Başlık sayfası, öz, kaynakça, ekler, dipnotlar, tablolar, şekil başlıkları ve şekiller bölümlerinin her biri ayrı sayfadan başlamalıdır. Yazının giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerine ise ayrı sayfadan başlanmamalıdır. Bir bölüm bittikten sonra, diğer bölüm aynı sayfa içerisinde devam etmelidir.
 • Başlık sayfası, kaynakça, ekler, tablolar ve şekil başlıkları da dâhil olmak üzere tüm sayfalar sıralı bir biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralandırması her sayfanın sağ üst köşesinde, sol yanında kısa başlık olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
 • Yazılarda, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır (kaynak olarak Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Türkçede yaygın olarak kullanılmayan kavramlara değinirken, kavramın yazıda ilk geçtiği yerde parantez içinde İngilizce yaygın kullanımı ya da orijinal dilindeki karşılığı verilebilir.
 • Metin içerisinde kullanılacak olan kısaltmalar ilk kez kullanıldığı yerde açık bir biçimde yazılmalıdır.
 • İngilizce öz bölümünün yazımında ihtiyaç duyarsanız ana dili İngilizce olan ya da akıcı bir biçimde İngilizce bilen bir çalışma arkadaşınızdan öz bölümünü gözden geçirmesini rica edebilir ya da destek talebi için Dergi Editörü ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Yazının yayına kabul edilmesi halinde, dil editörü tarafından yazım denetimi yapılmakta ve gerekli görülen yerlerde Editörler Kurulu tarafından bazı kelimelerde ve noktalama işretlerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Başlık Sayfası

 • Başlık sayfası, yazının başlığını, kısa başlığı, tüm yazarların ad ve soyadını, ünvanını, açık adresini ve çalıştığı kurumu içermelidir. Yazışmaları takip edecek sorumlu yazarın (corresponding author) açık adresi ve iletişim bilgileri (telefon ve mail adresi) açık bir şekilde ayrıca yazılmalıdır. Bunlara ek olarak, yazar(lar) tarafından çıkar çatışması beyanı eklenmelidir. 
 • Sisteme yüklenen bir yazının tüm yazarlarına ait yukarıda ifade edilen bilgilerin, yazının başlık sayfası haricindeki hiçbir yerinde yer almaması gerekmektedir.
 • Yazı başlığı en fazla 15-20 kelimeden, kısa başlık ise en fazla 4-6 kelimeden oluşmalıdır.
 • Başlık sayfası, sayfa numarası verme işleminin dışında tutulmalı ve numaralandırılmamalıdır.
 • Başlık sayfası, sistem üzerinden gönderilecek ana metnin içinde yer almamalı; “baslik sayfasi” adıyla ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.  

Öz ve Anahtar Kelimeler

 • Öz, hem Türkçe hem de İngilizce olarak her iki dilde hazırlanmalıdır. Türkçe olarak gönderilecek yayınlar, İngilizce “Abstract” içermelidir. Benzer şekilde, İngilizce olarak yazılan bir yayın, Türkçe Öz içermelidir.
 • Türkçe ‘Öz’ ve İngilizce ‘Abstract’ başlıkları altında hazırlanacak olan bölümler, 150-250 kelimeyi aralığında olmalıdır. Öz/Abstract bölümlerinde alt-başlıklara (giriş, yöntem vb.), kaynaklara ve kısaltmalara yer verilmemelidir.
 • Abstract bölümünün başında, yazının İngilizce tam başlığı yer almalıdır. 
 • Görgül araştırma yazılarında, öz bölümünün ilk cümlesinde çalışmanın konusu ile ilişkili genel bir alanyazın bilgisi verildikten sonra çalışmanın amacı, yöntemi (çalışma deseni, temel ölçme araçları ve katılımcıların yaş aralığı), bulguları (temel sonuçlar) ve klinik önemine ilişkin bilgiler kısa bir biçimde ele alınmalıdır. Derleme yazılarının öz bölümünün ilk cümlesinde çalışmanın konusu ile ilişkili genel bir alanyazın bilgisi verildikten sonra, derlemenin amacı, yöntemi (veri kaynakları) ve sonucu (olası uygulamalar, klinik doğurgular ve ilerleyen çalışmalara öneriler) ele alınmalıdır.
 • Türkçe özün altında ‘Anahtar kelimeler’ ve İngilizce özün altında ‘Key words’ başlığı kullanılarak 4-6 anahtar kelime veya kısa ifade verilmelidir. Anahtar kelimeler dizinlerde kullanılacağı için yazının konusunu net bir şekilde ifade etmelidir.
 • Türkçe ve İngilizce özün her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Ana Metin

 • Görgül araştırmalarda ve meta-analiz çalışmalarında ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Diğer yazı türlerinde, yazının içeriğine uygun alt başlıklar seçilebilir. Tüm yazılarda ilerleyen çalışmalara yön verecek sonuç ve önerilere ayrı bir bölüm başlığı altında değinilmelidir.
 • Ana metnin ilk sayfasında, “giriş” başlığı verilmemeli, bunun yerine yazının başlığı yer almalıdır.
 • Giriş bölümünde, araştırmanın konusu ile uyumlu olarak alanyazında yapılan diğer çalışmaların bulguları ve kuramsal bilgiler, araştırmanın amacı ve/veya hipotezleri yer almalıdır.
 • Çalışmanın yöntemi örneklem, veri toplama araçları, işlem olmak üzere 3 alt başlıkta sunulmalıdır.
 • Yöntem bölümünün işlem kısmında veya örneklemin tanıtıldığı kısımda, ilgili araştırmaya ilişkin etik kurul onay bilgileri (onay veren kurum, toplantı karar sayısı ve tarihi) mutlaka belirtilmelidir. Aynı bilgiler, bu bölümün dışında, ilgilinin yazının kaynaklar bölümünden önce de “Etik İlkelere Uygunluk” başlığı altında ifade edilmelidir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkelere Uygunluk Politikası
 • Bulgular bölümü kullanılan istatistiksel analizler ile başlamalıdır. İstatistiksel olarak anlamlı bulguların raporlanmasında testin istatistiksel değeri, serbestlik derecesi ve anlamlılık dereceleri mutlaka belirtilmelidir. Anlamlı olmayan bulgular raporlanmalı ancak bu bulgular için istatistiksel değerler verilmemelidir.
 • Tartışma bölümünde, bulguların alanyazın ile ilişkisine ek olarak çalışmanın klinik doğurguları da değerlendirilmelidir. Ayrıca bu bölümde çalışmanın yöntemine ilişkin sınırlılıklara da yer verilmelidir.
 • Tartışma bölümünün sonunda, sonuç ve öneriler alt başlığı altında çalışmanın gelecek çalışmalara yön verecek sonuçları ve yazarların önerileri yer almalıdır.

Kaynaklar

 • KPD, genel politika olarak Amerikan Psikologlar Birliği’nin yayın ilkelerini (bkz. Publication Manual of American Psychological Association-7th Edition) benimsemektedir. Dergiye gönderilen yazılara katkı sağlayan her araştırmacı, bu el kitabında belirtilen yazım ve yayın ilkelerine uymakla ve bu el kitabına atıf yapmakla yükümlüdür. Yazım kurallarına ve yayın ilkelerine uymayan yazılar dergide değerlendirmeye alınmaz.
 • Metinde yer alan kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Metnin yazımında kullanılan tüm kaynaklar, hem metin içerisinde hem de metnin sonunda yer alan “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır. Kaynaklar bölümüne yeni bir sayfadan başlanmalı ve kullanılan kaynaklar alfabetik sırayla, asılı paragraf (1,5 cm ölçüsünde) formatında listelenmelidir.
 • Metin içerisinde yapılan atıflar yalnızca kullanılan kaynağın yazarlarının soyadlarını ve yayın yılını içermelidir. Kullanılan kaynaktaki yazar sayısı 3-5 aralığında ise kaynağın ilk kullanıldığı yerde tüm yazarların soyadları verilir, daha sonraki kullanımlarda “ve ark./ve arkadaşları” ifadeleri kullanılır.  Kullanılan kaynaktaki yazar sayısı 6’dan fazla ise metnin her yerinde ilk yazarın soyadına ek olarak “ve ark./ve arkadaşları” ifadeleri kullanılmalıdır. Örnekler aşağıda sunulmuştur:

Çelik (2017) …

Yiğit ve Çelik (2016)…

Hisli Şahin ve arkadaşları (2010) …

Guzey ve Yiğit’e (1992) göre …

(Erden ve ark., 2020). 

 • Kaynaklara ilişkin diğer yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen Amerika Psikologlar Birliği’nin yayın ilkeleri el kitabının (bkz. Publication Manual of American Psychological Association, 6. Baskı) 7. Bölümü’ne bakınız. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ilişkin Türkçe bir kaynağa bu linkten ulaşabilirsiniz.
 • Kaynaklar, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynak vermeye ilişkin temel örnekler aşağıda sunulmuştur:

Dergi Makalesi Formatı

Yazar, Y., Yazar, Y., Yazar, Y. ve Yazar Y.Y. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Örnek

Kömürcü, B. ve Gör, N. (2016). Erken dönem uyumsuz şemalar ve kaygı üzerine bir derleme. Nesne Psikoloji Dergisi, 8, 183-204.

Kitap Formatı

Yazar, Y.Y. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek

Savaşır, I. ve Şahin, N. (1995). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Kitap Bölümü Formatı

Yazar, Y., Yazar, Y. ve Yazar, Y. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek

Kağıtçıbaşı, Ç. (1997). Individualism and Collectivism. Handbook of Cross-cultural Psychology: Social behavior and applications (2. baskı) içinde (3, 1-49). Needham Heights, MA:  Allyn & Bacon.

Ekler, Tablolar, Şekil Başlıkları ve Şekiller

 • Kaynaklar bölümünden sonra sırasıyla Tablolar, Şekil Başlıkları ve Şekiller, Ekler bölümleri yer alır. Bu bölümlerin her birine yeni bir sayfadan başlanmalıdır.
 • Tablolar bölümünde metin içerisinde değinilen her bir tablo ayrı bir sayfada yer almalıdır. Tablolar Microsoft Word programının tablo oluşturma ve düzenleme özellikleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı için ayrı bir sayfa kullanılmamalı, bu bilgiler her bir tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablolarda kullanılan istatistiksel bulgular kısaltmalarla ifade edilmelidir.
 • Şekil numarası ve şekil başlıkları tek bir sayfa içerisinde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Şekillerin adı, tanımı, başlığı şekillerin üzerinde değil, altında yer almalıdır.
 • Gönderilecek olan tablo ve şekillerin toplam sayısının 5-6’yı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Ekler bölümü araştırmada kullanılan ölçekler (yalnızca uyarlanan veya geliştirilen ölçek formu) ve bilgilendirmiş onam formu gibi bilgileri içermektedir. 

Yazar Notları

 • Yazının en sonunda ayrı bir sayfada yer almalıdır. Tez çalışmaları, proje çalışmaları ve çeşitli kurumlar tarafından desteklenen çalışmaların bildirilmesinde ve çalışmaya katkı sağlayan diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak olan teşekkürlerde bu kısım kullanılmalıdır.

Dergi Politikaları

Hakemlik Süreci

KPD’ye yüklenen tüm yazılar ilk olarak Editör tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirilen yazılardan yaklaşık %40’ı, derginin kapsamı ile ilgili olmadığı veya yayımlanabilecek öncelikte veya nitelikte olmadığı düşünüldüğünden, ileri bir hakem değerlendirmesine gönderilmeden reddedilir. Diğer tüm yazılara ise, konusuna göre Editörler Kurulundan bir Editör atanır. İlgili yazı, değerlendirme için en az iki farklı hakeme gönderilir. KPD, değerlendirme sürecinde çift-kör (double-blind) bir yöntem kullanır. Bir başka ifadeyle, ilgili yazının yazar(lar)ı, yazının hangi hakemlere gönderildiğini bilmediği gibi, yazıya atanan hakemler de yazının hangi yazar(lar)a ait olduğunu bilmez. Yazıya atanan Editör, hakemlerden gelen öneriler veya yorumlar doğrultusunda, yazının kabul edilmesi, reddedilmesi veya revize edilmesi yönünde karar verir. Yazıya ilişkin revizyon (düzeltme) talebi, revize edilen yazının kabul edileceğine ilişkin bir garanti vermez. Revize edilen yazılar, ilgili Editör tarafından incelenir (gerekli görülmesi halinde tekrardan Hakemlerin görüşleri alınarak) ve kabul, ret veya revizyon kararlarından biri verilir.

Bir yazının Çevrimiçi Makale Kabul Sistemine (www.ejmanager.com/my/jcpr) yüklenmesinden ilk kararın (red veya hakem değerlendirmesine gönderilmesi) verilmesine kadar geçen süre ortalama 10 gündür. Makalenin hakemler tarafından değerlendirme süreci ise ortalama 50 gündür. Dergi istatistiklerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayın

KPD’nin ayrıntılı yayım süreç seması aşağıda yer almaktadır.

Etik İlkelere Uygunluk Politikası

KPD’ye gönderilen yazılara katkı sağlayan tüm araştırmacılar, Amerikan Psikologlar Birliği ve Türk Psikologlar Derneği tarafından yayımlanmış olan etik yönetmelikler doğrultusunda her türlü araştırma ve yayın etiği pratiğine uymakla yükümlüdürler. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne bu linkten ve Amerikan Psikologlar Birliği’nin Etik Kodlarına ise bu linkten ulaşabilirsiniz. Araştırma ve yayın etiğine uymayan yazılar, Yayın Kurulu tarafından incelenir ve değerlendirmeye alınmaz.

KDP’ye gönderilen araştırma yazıları ve olgu sunumlarında, ilgili yazının etik kurul onayına ilişkin bilgiler (onay veren kurum, karar sayısı ve tarihi), Yöntem bölümünde İşlem veya Örneklem bölümlerinden birinde mutlak olarak ifade edilmeli ve makale yükleme sistemine “etik kurul” adıyla dosya olarak yüklenmelidir. Bunun yanı sıra, aynı bilgiler, Kaynaklar kısmının hemen öncesinde, “Etik İlkelere Uygunluk” başlığı altında tekrar aktarılmalıdır.  

İntihal Politikası

iThenticate – İntihali Engelleme Programı, akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla KPD tarafından kullanılmaktadır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır. KPD’ye çalışmalarını gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. iThenticate programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi halinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Açık Erişim Politikası

KPD, açık erişim bir dergidir. Bu bağlamda KPD, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (Budapest Open Access Initiative-BOAI) taraf olmuştur. BOAI’ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Telif Hakları Devir Politikası

KPD’de yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların basılı ve elektronik kopyasına ilişkin telif hakkı Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği’ne devredilir. Bu doğrultuda, yazının kabulünden sonra yazının sorumlu yazarı tarafından, tüm yazarları adına “KPD Telif Hakları Devir Formu”nun doldurulup imzalanarak, editor@klinikpsikoloji.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KPD Telif Hakları Devir Formunu indirmek için tıklayınız.

Ücret Politikası

KPD, sisteme yüklenen veya kabul edilen yazılar için yazarlardan herhangi bir “başvuru ya da işlem ücreti” talep etmez.