Dilay Eldoğan
Dr. Öğr. Üyesi
Baskent University

Özgeçmişİletişim
Lisans: ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, şema terapi, sosyal kaygı bozukluğu, terapötik ittifak, stres yönetimi, narsistik kişilik bozukluğu
Tel: 0312 – 246 66 66 / 1644
e-posta: dilayeldogan@hotmail.com
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~dilay/

Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku 
Attachment, anxiety and fear from an interpersonal neurobiology perspective 
Dilay Eldoğan; Eda Cengiz; Ezgi Erkan; Didem Kaya; Beliz Toroslu; Çağıl Ünal
Received 03 Jul 2017, Accepted 10 Jun 2018, Published online: 11 Jul 2018
https://doi.org/10.1002/cpp.2316

Özet | Abstract

TR
Kişilerarası nörobiyoloji yaklaşımına göre zihin, beyin ve kişilerarası ilişkiler bir bütündeki enerji ve bilgi akışının üç farklı yönünü temsil etmektedir. Yaklaşım, zihinsel iyilik halinin kişinin “zihni”, “beyni” ve “kişilerarası ilişkileri” arasında bir bütünlük (entegrasyon) olması halinde var olabileceğini öne sürmektedir. Diğer bir ifadeyle, ilişkilerimiz ve beynimiz zihnimizi, zihnimiz ve beynimiz ilişkilerimizi, ilişkilerimiz ve zihnimiz de beynimizi an be an şekillendirmektedir. Zihnimiz, beynimiz ve kişilerarası ilişkilerimiz arasındaki entegratif işleyiş kaygı, korku gibi duyguların düzenlenebilmesine olanak tanırken, bütünlüğün bozulması halinde sistemimiz kaosa ve katılığa yaklaşmaktadır. Bu derleme makalesi ile ülkemiz psikoloji alan yazınında henüz yaygınlaşmamış olan kişilerarası nörobiyoloji yaklaşımının tanıtılması, bu yaklaşım çerçevesinden klinik psikolojinin temel konularından olan bağlanma örüntüleri, kaygı ve korku düzenlenmesi arasındaki bağlantının açıklanması amaçlanmıştır.
EN
According to interpersonal neurobiology approach, mind, brain and interpersonal relationships represent three aspects of the flow of the information and energy in a living system and it is suggested that mental health is a related concept with the integration and harmony of mind, brain and interpersonal relationships. In the other words, our relationships and brain shape our mind, our mind and brain shape our relationships and lastly, our relationships and mind shape our brain interactively. The integrative functioning among the three aspects enables the regulation of anxiety and fear; however, the unbalance among these aspects approaches the individuals towards chaos and rigidity. In the current review, it was aimed to introduce interpersonal neurobiology perspective, which has not been a widespread approach in our country yet, and explain the relationship among attachment styles, anxiety and fear regulation, which are among the main topics in clinical psychology, from interpersonal neurobiology perspective.

Notlar Tam Metin (PDF)