Please click to download “instructions for authors” in PDF format.
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

General Information

1) Klinik Psikoloji Dergisi (KPD), klinik psikoloji alanına ilişkin konularda yapılan görgül araştırma makalelerine, derleme makalelere, meta-analiz çalışmalarına, olgu sunumlarına yer veren hakemli bir dergidir.

2) KPD’nin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe olarak yazılan yayınlar, İngilizce öz (Abstract) içermelidir. Aynı şekilde, İngilizce olarak yazılan bir yayın, Türkçe öz içermelidir.

3) Klinik Psikoloji Dergisi’ne yayınlanması için ilk kez makale gönderecek yazarların üye kaydı yapması gerekmektedir. Üye olmak için tıklayınız.

4) KPD’de yayınlanması için gönderilen bütün makalelerin çevrimiçi olarak dergi otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

5) Sisteme yüklenen bir yazının sorumlu yazarının, ad-soyad, bağlı oldukları kurum ve iletişim bilgilerini sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen bir yazının tüm yazarlarının ad-soyad, bağlı oldukları kurum ve iletişim adreslerini başlık sayfasında vermesi; sisteme yüklenecek ve hakemlere gönderilecek olan dosyaların başlık sayfası haricindeki hiçbir yerinde bu bilgilerin yer almaması gerekmektedir.

6) KPD’de yayınlanması için gönderilen tüm makaleler çift kör (double-blind) bir değerlendirme sürecinden geçer. Her bir makale, öncelikle editörler tarafından derginin yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu açısından incelendikten sonra Yayın Kurulunca değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeye alınan makaleler, Yayın Kurulu tarafından makalenin konusuna uygun bir biçimde en geç iki hafta içerisinde hakemlere (en az iki hakem) gönderilir. Azami 8 haftalık bir süre içerisinde tamamlanan hakem değerlendirmeleri, yazarlara raporlarıyla birlikte gönderilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına ve gerekli düzeltmelere editör ya da editörler karar verir. Yayın kabulü alan makaleler, editörler tarafından yayın sırasına alınır. Yazarlar sürecin her aşamasında bilgilendirilirler.

7) KPD’ye yüklenecek tüm yazıların orijinal olması, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da aynı anda birden fazla dergiye değerlendirme için gönderilmemiş yazılar olması gerekmektedir. Poster, sözlü sunum ya da tez makalesi ise bunun yazar bilgilerinin altında not olarak belirtilmesi gerekmektedir.

8) KPD, genel politika olarak Amerikan Psikologlar Birliği’nin yayın ilkelerini (bkz. Publication Manual of American Psychological Association, 6. Baskı) sürdürmektedir. Dergiye gönderilen yazılara katkı sağlayan her araştırmacı, bu el kitabında belirtilen yazım ve yayın ilkelerine uymakla ve bu el kitabına atıf yapmakla yükümlüdür. Yazım kurallarına uymayan yazılar dergide değerlendirmeye alınmaz.

9) Gönderilen yazılara katkı sağlayan tüm araştırmacılar, Amerikan Psikologlar Birliği ve Türk Psikologlar Derneği tarafından yayınlanmış olan etik yönetmelikler doğrultusunda her türlü araştırma ve yayın etiği pratiğine uymakla yükümlüdürler. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız. Araştırma ve yayın etiğine uymayan yazılar, değerlendirmeye alınmaz.

10) KPD’de yayınlanan tüm makalelerden yalnızca kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Alıntı yapılan yazıların içeriğindeki hatalı bilgilerden alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

11) Yayına kabul edilen bir yazının basım ve elektronik kopyasına ilişkin telif hakkı Klinik Psikoloji Dergisi’ne devredilir. Bu doğrultuda, yazının kabulünden sonra yazının bütün yazarları tarafından “KPD Telif Hakları Devir Formu” imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

12) KPD, akademik çalışmalardaki intihalleri incelemek ve önlemek amacıyla iThenticate – İntihali Engelleme Programı kullanmaktadır.

13) KPD, yayına kabul edilen her makaleye DOI (Digital Object Identifier) numarası atamaktadır.

14) KPD’de yayınlanan her araştırma için, araştırmacılar çalışmanın verilerini 5 yıl süre ile saklamakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü durumlarda, yazıların verileri ve analiz dosyaları yazarlardan istenebilir.

15) KPD’de yayınlanan yazılar için yazarlardan ücret talep edilmez. KPD de yazarlara ücret ödemez.

16) Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Text Formatting and Language

1) Yayınlanmak üzere Klinik Psikoloji Dergisi’ne gönderilecek yazıların, Microsoft Office Word programında (2007 ve üzeri sürümlerde) A4 kâğıt boyutunda, çift aralıklı (double-spaced) olarak yazılması gerekmektedir.

2) Kaynakça, alıntılar, şekil, grafik ve tablolar, şekil ve tablo açıklamaları, yazar notları da dâhil olmak üzere tüm metin çift aralıklı olarak yazılmalı, tüm kenar boşlukları 2,5 cm. olarak düzenlenmelidir (Daha geniş ölçülerde düzenlenmesi gereken tablolarınızı sayfa yönlendirmesini yatay hale getirerek düzenleyebilirsiniz).

3) Yayınlanması için gönderilen yazılar Microsoft Word formatında en fazla 30 sayfa olmalıdır. 30 sayfadan uzun yazılar için makale gönderilmeden önce Derginin Editörü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

4) Yazılar başlık sayfası, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller ve (eğer varsa) yazar notları bölümlerini içermelidir.

5) Başlık sayfası, öz, kaynakça, ekler, dipnotlar, tablolar, şekil başlıkları ve şekiller bölümlerinin her biri ayrı sayfadan başlamalıdır. Yazının giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç bölümlerine ise ayrı sayfadan başlanmamalıdır. Bir bölüm bittikten sonra, diğer bölüm aynı sayfa içerisinde devam etmelidir.

6) Başlık sayfası, kaynakça, ekler, tablolar ve şekil başlıkları da dâhil olmak üzere tüm sayfalar sıralı bir biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralandırması her sayfanın sağ üst köşesinde, sol yanında kısa başlık olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

7) Yazılarda, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır (kaynak olarak Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz-   http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&id=50) Türkçede yaygın olarak kullanılmayan kavramlara değinirken, kavramın yazıda ilk geçtiği yerde parantez içinde İngilizce yaygın kullanımı ya da orijinal dilindeki karşılığı verilebilir.

8) Metin içerisinde kullanılacak olan kısaltmalar ilk kez kullanıldığı yerde açık bir biçimde yazılmalıdır.

9) İngilizce öz bölümünün yazımında ihtiyaç duyarsanız anadili İngilizce olan ya da akıcı bir biçimde İngilizce bilen bir çalışma arkadaşınızdan öz bölümünü gözden geçirmesini rica edebilir ya da yardım talebi için Dergi Editörü ile iletişime geçebilirsiniz.

10) Yazının yayına kabul edilmesi halinde, dil editörü tarafından yazım denetimi yapılır ve gerekli görülen yerlerde Yayın Kurulu tarafından bazı kelimelerde ve noktalama işretlerinde değişiklik yapılabilir.

Title Page

1) Başlık sayfası, makale başlığını, kısa başlığı, yazarların ad ve soyadını, ünvanını ve çalıştığı kurumu içermelidir. Ayrıca, yazışmaları takip edecek yazarın açık adresi, iletişim bilgileri (telefon ve mail adresi) yazılmalıdır.

2) Makale başlığı en fazla 15-20 kelimeden, kısa başlık ise en fazla 4-6 kelimeden oluşmalıdır.

3) Başlık sayfası, sayfa numarası verme işleminin dışında tutulmalı ve numaralandırılmamalıdır.

Abstract and Key Words

1) Öz, hem Türkçe hem de İngilizce olarak her iki dilde hazırlanmalıdır.

2) Türkçe ‘Öz’ ve İngilizce ‘Abstract’ başlıkları altında hazırlanacak olan bölümler, 150-250 kelime içermelidir. Öz bölümlerinde alt-başlıklara (giriş, yöntem vs.), kaynaklara ve kısaltmalara yer verilmemelidir.

3) Görgül araştırma makalelerinde, öz bölümünün ilk cümlesinde çalışmanın konusu ile ilişkili genel bir alanyazın bilgisi verildikten sonra çalışmanın amacı, yöntemi (çalışma deseni, temel ölçme araçları ve katılımcıların yaş aralığı), bulguları (temel sonuçlar) ve klinik önemine ilişkin bilgiler kısa bir biçimde ele alınmalıdır. Derleme makalelerin öz bölümünün ilk cümlesinde çalışmanın konusu ile ilişkili genel bir alanyazın bilgisi verildikten sonra, derlemenin amacı, yöntemi (veri kaynakları) ve sonucu (olası uygulamalar, klinik doğurgular ve ilerleyen çalışmalara öneriler) ele alınmalıdır.

4) Türkçe özün altında ‘Anahtar kelimeler’ ve İngilizce özün altında ‘Key words’ başlığı kullanılarak 4-6 anahtar kelime veya kısa ifade verilmelidir. Anahtar kelimeler dizinlerde kullanılacağı için yazının konusunu net bir şekilde ifade etmelidir.

5) Türkçe ve İngilizce özün her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

 

Main Text

1) Görgül araştırmalarda ve meta-analiz çalışmalarında ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makalelerde ve olgu sunumlarında, makalenin içeriğine uygun alt başlıklar seçilebilir. Tüm makalelerde ilerleyen çalışmalara yön verecek sonuç ve önerilere ayrı bir bölüm başlığı altında değinilmelidir.

2) Ana metnin ilk sayfasında, “giriş” başlığı verilmemeli, bunun yerine makalenin başlığı yer almalıdır.

3) Giriş bölümünde, araştırmanın konusu ile uyumlu olarak alanyazında yapılan diğer çalışmaların bulguları ve kuramsal bilgiler, araştırmanın amacı ve/veya hipotezleri yer almalıdır.

4) Çalışmanın yöntemi örneklem, veri toplama araçları, işlem olmak üzere 3 alt başlıkta sunulmalıdır.

5) Bulgular bölümü kullanılan istatistiksel analizler ile başlamalıdır. İstatistiksel olarak anlamlı bulguların raporlanmasında testin istatistiksel değeri, serbestlik derecesi ve anlamlılık dereceleri mutlaka belirtilmelidir. Anlamlı olmayan bulgular raporlanmalı ancak bu bulgular için istatistiksel değerler verilmemelidir.

6) Tartışma bölümünde, bulguların alanyazın ile ilişkisine ek olarak çalışmanın klinik doğurguları da değerlendirilmelidir. Ayrıca bu bölümde çalışmanın yöntemine ilişkin sınırlılıklara da yer verilmelidir.

7) Tartışma bölümünün sonunda, sonuç ve öneriler alt başlığı altında çalışmanın gelecek çalışmalara yön verecek sonuçları ve yazarların önerileri yer almalıdır.

References

1) Metinde yer alan kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Metnin yazımında kullanılan tüm kaynaklar hem metin içerisinde hem de metnin sonunda yer alan “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır. Kaynaklar bölümüne yeni bir sayfadan başlanmalı ve kullanılan kaynaklar alfabetik sırayla, asılı paragraf (1,5 cm ölçüsünde) formatında listelenmelidir.

2) Metin içerisinde yapılan atıflar yalnızca kullanılan kaynağın yazarlarının soyadlarını ve yayın yılını içermelidir. Kullanılan kaynaktaki yazar sayısı 3-5 aralığında ise kaynağın ilk kullanıldığı yerde tüm yazarların soyadları verilir, daha sonraki kullanımlarda “ve ark./ve arkadaşları” ifadeleri kullanılır.  Kullanılan kaynaktaki yazar sayısı 6’dan fazla ise metnin her yerinde ilk yazarın soyadına ek olarak “ve ark./ve arkadaşları” ifadeleri kullanılmalıdır. Örnekler aşağıda sunulmuştur:

Çelik (2017) …

Yiğit ve Çelik (2016)…

Başbuğ ve arkadaşları (2010) …

Guzey ve Yiğit’e (1992) göre …

3) Kaynakların diğer yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen Amerika Psikologlar Birliği’nin yayın ilkeleri el kitabının (bkz. Publication Manual of American Psychological Association, 6. Baskı) 7. Bölümü’ne bakınız. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ilişkin Türkçe kaynak http://psk.baskent.edu.tr/docs/AYKK_04.pdf adresinden temin edilebilir. Kaynaklar, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Temel örnekler aşağıda sunulmuştur:

Dergi Makalesi Formatı

Yazar, Y., Yazar, Y., Yazar, Y. ve Yazar Y.Y. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Örnek

Kömürcü, B. ve Gör, N. (2016). Erken dönem uyumsuz şemalar ve kaygı üzerine bir derleme. Nesne Psikoloji Dergisi, 8, 183-204.

Kitap Formatı

Yazar, Y.Y. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek

Savaşır, I. ve Şahin, N. (1995). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Kitap Bölümü Formatı

Yazar, Y., Yazar, Y. ve Yazar, Y. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Örnek

Kağıtçıbaşı, Ç. (1997). Individualism and Collectivism. Handbook of Cross-cultural Psychology: Social behavior and applications (2. baskı) içinde (3, 1-49). Needham Heights, MA:  Allyn & Bacon.

 

Appendices, Tables, and Figures

1) Kaynaklar bölümünden sonra sırasıyla Tablolar, Şekil Başlıkları ve Şekiller, Ekler bölümleri yer alır. Bu bölümlerin her birine yeni bir sayfadan başlanmalıdır.

2) Tablolar bölümünde metin içerisinde değinilen her bir tablo ayrı bir sayfada yer almalıdır. Tablolar Microsoft Word programının tablo oluşturma ve düzenleme özellikleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı için ayrı bir sayfa kullanılmaz, bu bilgiler her bir tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılır. Tablolarda kullanılan istatistiksel bulgular kısaltmalarla ifade edilmelidir.

3) Şekil numarası ve şekil başlıkları tek bir sayfa içerisinde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Şekillerin adı, tanımı, başlığı şekillerin üzerinde değil, altında yer almalıdır.

4) Gönderilecek olan tablo ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6’yı geçmemesine özen gösterilmelidir.

5) Ekler bölümü araştırmada kullanılan ölçekler, bilgilendirmiş onam formu örneği, etik kurul onay formu gibi ek bilgileri içermektedir.

 

Author Notes

Yazının en sonunda ayrı bir sayfada yer almalıdır. Tez çalışmaları, proje çalışmaları ve çeşitli kurumlar tarafından desteklenen çalışmaların bildirilmesinde ve çalışmaya katkı sağlayan diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak olan teşekkürlerde bu kısım kullanılmalıdır.

Disclosure of Conflict of Interest